OP PIK

CE certifikácia plynového krbu, typ STYLE

Predmetom projektu je meranie technických parametrov, skúšanie a certifikácia výrobku – plynového krbu s uzavretou spaľovacou komorou typu STYLE. Cieľom projektu je získanie CE certifikácie, ktorá umožní predaj tohto nového krbu.

Modernizácia výroby s pozitívnym dopadom na úsporu energií a životné prostredie.

Projekt je zameraný na realizáciu technologických opatrení vo vlastných objektoch spoločnosti, ktoré majú za cieľ zlepšenie účinnosti technických zariadení a tým zníženie strát el. energie, ekologickým úpravám vstupov a výstupov prevádzky, čo povedie k úsporám spotreby el. energie a redukcii emisií CO2. Realizácia projektu posilní konkurencia schopnosť spoločnosti a prinesie možnosť rozšírenia výroby o nové technológie povrchových úprav smaltovaním, čo povedie tiež k rozšíreniu počtu pracovných miest v danom regióne. Hlavným cieľom projektu je modernizácia zastaralých technológií a zariadení, čo povedie k priamemu zvýšeniu účinnosti týchto zariadení, znížení spotreby el. energie s pozitívnym dopadom na zníženie emisií CO2.