GDPR

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV v spoločnosti KARMA Slovakia s.r.o.

Vážení zákazníci, dodávatelia a obchodní partneri,

dovoľte nám Vás informovať o tom, ako v spoločnosti KARMA Slovakia s.r.o., IČO: 35722355, so sídlom Šaľa, Kráľovská 796/43, okres Šaľa, PSČ 927 01 (ďalej tiež ako „my“ alebo „naša spoločnosť“) spracovávame Vaše osobné údaje zvlášť v súvislosti s odberom alebo poskytnutím tovaru, prípadne v súvislosti s vybavovaním reklamácií, sťažností a pod. alebo pri Vašej návšteve v areálu našej spoločnosti.

Zmyslom informačného materiálu je poskytnúť Vám informácie zvlášť o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako s nimi nakladáme, k akým účelom je využívame, komu ich môžeme poskytnúť a aké sú Vaše individuálne práva v oblasti ochrany osobných údajov.

 1. Kto osobné údaje spravuje?
  Správcom Vašich osobných údajov je naša spoločnosť, tj. Karma Slovakia s.r.o., IČO: 35722355, so sídlom Šaľa, Kráľovská 796/43, okres Šaľa, PSČ 927 01, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave, odd. Sro, vložka 23508/T.
 2. Aké osobné údaje spracovávame?
  Údaje, ktoré budeme zvlášť v súvislosti s odberom a poskytnutím tovaru získavať, zahŕňajú: meno a priezvisko (u fyzickej osoby podnikateľa aj obchodnú firmu, IČO a sídlo), dátum narodenia, kontaktné údaje (zvlášť poštovná adresa, telefón alebo e-mail) a údaje, ktoré spracovávame z dôvodu plnenia zmluvy, zákonné povinnosti a za účelom oprávnených záujmov našej spoločnosti (jedná sa napr. o obrazový záznam z kamerového systému o pohybu osôb vo vonkajších priestoroch areálu našej spoločnosti).
 3. Z akých zdrojov osobné údaje získavame?
  Osobnú údaje získavame priamo od Vás pri jednaní o uzavretí zmluvy alebo poskytnutia služby a pri ich následnej realizácii; výnimočne z verejne dostupných registrov, zoznamov a evidencií (napr. obchodný register, živnostenský register, verejný telefónny zoznam); z kamerového systému a od ďalších subjektov, pokiaľ tak stanoví zvlášť všeobecne záväzný právny predpis alebo pokiaľ k tomu dal subjekt údajov svoj podpis.
 4. Pre aké účely osobné údaje spracovávame?
  Ide spravidla o situácie, kedy ste nám povinný predať určité osobní údaje, bez ktorých nie je možné realizovať odber alebo dodávku tovaru, vybaviť reklamáciu, sťažnosť apod. Vaše osobné údaje spracovávame teda zvlášť v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy o dodaním tovaru alebo prípadne inej zmluvy. Ďalej Vaše osobné údaje spracovávame z dôvodov ochrany práv a právom chránených záujmov našej spoločnosti, zvlášť pre ochranu majetku pred krádežami a bezpečnosti osôb alebo pre účely riešenia spornej agendy a vedeniu súdnych alebo iných sporov.
 5. Akými spôsobmi osobné údaje spracovávame?
  Naša spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje zvlášť manuálnym spôsobom v informačných systémoch a to prostredníctvom poverených zamestnancov. Tieto osobné údaje sú sprístupnené zvlášť zamestnancom našej spoločnosti v súvislosti s plnením ich pracovných povinností, pri ktorých je nutné nakladať s osobnými údajmi, avšak iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný a pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení. Vedľa toho sú Vaše osobné údaje predávané tretím osobám, ktoré sa podieľajú na spracovaní osobných údajov našej spoločnosti (advokátna kancelária, externé mzdové účtovníctvo). Pred akýmkoľvek predaním Vašich osobných údajov vždy s touto osobou uzavrieme písomnú zmluvu, v ktorej upravíme spracovanie osobných údajov tak, aby obsahovala dostatočné záruky pre spracovanie osobných údajov tak, ako je v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami dodržiava sama naša spoločnosť.
 6. Ako dlho osobné údaje uchovávame?
  Osobné údaje spracováva a uchováva naša spoločnosť po dobu nie dlhšiu, ako je nevyhnutné pre účely, pre ktoré sú spracovávané. Údaje sú uchovávané spravidla po dobu trvania zmluvného vzťahu a po jeho ukončení, popr. po vybavení reklamácie, sťažnosti a pod. sú osobné údaje uchovávané spravidla po dobu ďalších 4 rokov z dôvodu ochrany práv a oprávnených záujmov našej spoločnosti (pre účely riešenia spornej agendy a vedenia súdnych alebo iných sporov) a potom sú zlikvidované, s výnimkou týchto údajov obsiahnutých v jednotlivých dokumentoch, na ktoré sa vzťahujú archivačné lehoty podľa zvláštnych zákonov. Tieto dokumenty je naša spoločnosť povinná uchovávať po dobu stanovenú zvláštnymi zákonmi a po uplynutí týchto lehôt ich zlikviduje. Obrazový záznam z kamerového systému je uchovávaný po dobu nie dlhšiu ako 1 mesiac od jeho vzniku a potom (pokiaľ nedošlo k žiadnemu bezpečnostnému incidentu a nie je využitie pre účely správneho alebo trestného riadenia) je zmazaný.
 7. Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov?
  Máte právo požiadať našu spoločnosť, aby Vám poskytla informácie o osobných údajoch, ktoré o Vás spracovávame, a to zvlášť o účelu a právnom základe spracovania, kategórii spracovávaných osobných údajov, príjemcoch osobných údajov, dostupných informácií o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získavané priamo od Vás a o dobe uložení osobných údajov. Pokiaľ sa domnievate, že spracovávame Vaše osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho súkromného života alebo v rozpore so zákonom, zvlášť pokiaľ sú osobné údaje nepresné, môžete od našej spoločnosti požadovať:

  (i) vysvetlenie;
  (ii) aby bol odstránený závadný stav, zvlásť prevedenie opravy nepresných alebo doplnenie neúplných údajov;
  (iii) dočasné obmedzenie (blokáciu) spracovania.

  Od 25.05.2018 máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov (pokiaľ je spracovanie založené na oprávnenom záujme), právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov (u automatizovaného spracovaní), alebo právo podať sťažnosť dozornému úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.
 8. Ako nás môžete kontaktovať?
  V prípade akýchkoľvek dotazov týkajúcich sa spracovaniu osobných údajov v rámci našej spoločnosti sa na nás môžete obrátiť písomne, elektronicky alebo telefonicky prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

  Karma Slovakia s.r.o., Kráľovská 796/43, Šaľa, PSČ 927 01
  e-mail: info@karma.sk
  tel: +421 911 952 771, 00421 31 771 54 77